De verschillende ondernemingsvormen in België

di, dec 25th, 2018 @ 9:54:00 PM

Vennootschapsvormen

Zaken

Wie een zaak start moet kiezen voor een bepaalde ondernemersvorm. Kennis over de bestaande ondernemingsvormen in België is onmisbaar bij de keuze van de juiste ondernemersvorm voor zijn zaak.

Eenmanszaak of vennootschap?

De eenmanszaak heeft een eenvoudige bedrijfsvorm die er op neer komt dat de inkomsten van je onderneming worden opgeteld bij je persoonlijke inkomsten. Je voert een eenvoudige boekhouding en hebt weinig sociale of wettelijke verplichtingen. Je kan niet met meerdere mensen in het bedrijf staan, behalve met een meewerkende echtgenoot. Mocht het verkeerd gaan dan ben je voor 100% persoonlijk aansprakelijk.

Een vennootschap heeft een complexere boekhouding. De inkomsten worden afzonderlijk belast en je moet jezelf als zaakvoerder een loon uitkeren. Binnen het bedrijf kun je meerdere partners (vennoten) hebben. Soms ben je voor 100% persoonlijk aansprakelijk, maar bij de meeste vennootschapsvormen niet. Bij sommige vennootschappen is het wettelijk verplicht een startkapitaal te hebben, bij andere dan weer niet.  

De verschillende vennootschappen

BVBA (De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)

Het belangrijkste kenmerk van de BVBA ligt in het ‘besloten’ karakter van deze vennootschapsvorm. De term ‘besloten vennootschap’ wil zeggen dat de overdracht van aandelen (verkoop, schenking, vererving, …) aan strikte regels gebonden is. De wetgever wil daarmee verhinderen dat aandelen van een BVBA zonder de instemming van medevennoten in vreemde handen zouden overgaan.

De BVBA is daarenboven de enige vennootschapsvorm die u alleen kan oprichten.. Alle bepalingen die gelden voor een gewone BVBA blijven in principe gelden voor een eenpersoons-BVBA (EBVBA).

Het minimumkapitaal bedraagt 18.550 euro waarvan elk aandeel voor tenminste een vijfde moet volstort worden, met een globaal minimum van 6.200 euro. Voor een EBVBA ligt het minimum op 12.400 euro.

Voordelen
 • Een BVBA kan opgericht worden door 1 vennoot.
 • Alle vennoten zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng in de vennootschap.
 • De aandelen zijn altijd op naam en slechts onder zeer strikte voorwaarden overdraagbaar aan derden zodat het familiaal karakter van deze vennootschap gewaarborgd is.
Nadelen
 • Voor de oprichting is de tussenkomst van de notaris noodzakelijk.
 • Boekhoudkundige en administratieve verplichtingen zijn zwaarder.

Starters-BVBA (S-BVBA)

De starters-bvba is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder vereiste van een minimumkapitaal. Ze kan opgericht worden met een kapitaal van 1 euro en richt zich in eerste instantie tot al wie een zelfstandige activiteit als natuurlijke persoon wil opstarten.

Een starters-bvba kan niet als dusdanig blijven functioneren. Ten laatste vijf jaar na de oprichting moet deze omgevormd worden tot een gewone bvba.

Voorwaarden
 • Oprichting enkel via de notaris.
 • Er is een financieel plan nodig, verplicht opgemaakt door een boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor.
 • Geen bankattest vereist.
 • Binnen de 5 jaar moet de starters-bvba omgevormd zijn naar een gewone bvba.
 • Er moet duidelijk vermeld worden dat het gaat om een starters-bvba (S-bvba)
Voordelen en nadelen

Zie punt 5. bvba

(E)BVBA

(Eenpersoons) Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

NV (Naamloze Vennootschap )

De naamloze vennootschap is een vennootschap die ‘anoniem’ kapitaal aantrekt door de uitgifte van aandelen ‘aan toonder’. Dit kan echter maar tot 31 december 2013. Vanaf 1 januari 2014 zijn de aandelen steeds op naam. Nu kunnen reeds aandelen van een NV op naam gesteld worden en hun overdracht kan in de statuten beperkt worden. Dergelijke NV’s hebben dan ook een ‘besloten’ karakter, hetgeen betekent dat er in dat geval nog zeer weinig echte verschilpunten bestaan tussen BVBA en NV.

De oprichting is slechts mogelijk door minimum twee vennoten die samen over een minimumkapitaal van 61.500 euro moeten beschikken. Dit minimumkapitaal moet volledig volstort worden. Ligt het kapitaal hoger, dan moet het gedeelte boven dit minimum voor minstens een vierde volstort zijn.

Voordelen
 • Alle vennoten zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng.
 • Aandelen zijn in principe vrij overdraagbaar.
 • Er kunnen winstbewijzen worden uitgegeven.
Nadelen
 • Voor de oprichting is de tussenkomst van een notaris noodzakelijk.
 • De NV-vorm houdt minder goede waarborgen in voor het behoud van het familiale karakter van deze vennootschap.
 • De NV kent een vrij strakke en ingewikkelde bestuursorganisatie.
 • Boekhoudkundige administratieve verplichtingen zijn zwaar.
 • Er is een hoog startkapitaal vereist.

VOF – Vennootschap onder Firma

De vennootschap onder Firma heeft een minimum aan wettelijke regels en procedures. Hierin is de persoon van de vennoten van doorslaggevend belang is.

 • De vennootschap wordt ontbonden wordt door het overlijden van een vennoot.
 • Een vennoot kan zijn rechten in de vennootschap niet verkopen of schenken zonder akkoord van de medevennoten.
 • Alle beslissingen worden met éénparigheid genomen worden.
 • Het faillissement van de VOF brengt automatisch het faillissement van de vennoten met zich mee (handelbaarheid van vennoten).

De vennoten van een VOF (minimum twee) zijn ook onbeperkt aansprakelijk. Zo kunnen de schulden van de vennootschap op de vennoten zelf verhaald worden. De VOF-vorm kan slechts overwogen worden bij beperkt ondernemingsrisico.

Voordelen
 • Geen minimumkapitaal vereist.
 • De inbreng van de vennoten kan bestaan in arbeid.
 • De oprichting van een VOF kan in een onderhandse akte, een notaris is niet nodig.
 • De rechten van een vennoot zijn in principe niet overdraagbaar aan derden. Zo kan het familiaal karakter gemakkelijk gewaarborgd kan blijven.
 • Beperkte boekhoudkundige verplichtingen
Nadelen
 • Alle vennoten zijn onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de VOF.
 • Het faillissement van de VOF brengt het faillissement van de vennoten met zich mee.

Comm. V (Gewone commanditaire vennootschap)

De gewone commanditaire vennootschap heeft dezelfde kenmerken en voor- en nadelen als de VOF. Echter er zijn ‘beherende vennoten’ en ‘stille vennoten’ of geldschieters.

Deze laatste categorie van vennoten heeft, in tegenstelling tot de onbeperkt aansprakelijke beherende vennoten, een beperkte aansprakelijkheid. Zij mogen zich niet openlijk inlaten met het bestuur van de vennootschap. Hun inbreng beperkt zich tot het inbrengen van kapitaal dat recht geeft op deelname in de winst. Hun aandeel in het eventueel verlies blijft eveneens beperkt tot het kapitaal dat zij zelf hebben ingebracht.

Comm. VA (Commanditaire vennootschap op aandelen)

De commanditaire vennootschap op aandelen heeft net zoals de gewone commanditaire vennootschap twee categorieën vennoten: de ‘stille vennoten’ en de ‘beherende’ vennoten.

Het grote verschil met de gewone commanditaire vennootschap is dat de aandelen, net zoals in de NV, aan toonder kunnen zijn. Niet alleen de uitgifte van aandelen maar ook de overige kenmerken van deze vennootschapsvorm zijn dezelfde als de NV met uitzondering van de regels inzake het bestuur van de vennootschap.

Voordelen
 • De stille vennoten zijn net zoals bij de gewone commanditaire vennootschap enkel aansprakelijk ten belope van hun inbreng, tenzij zij zich inlaten met het bestuur van de vennootschap.
 • De aandelen zijn op naam, maar vrij overdraagbaar.
Nadelen
 • De beherende vennoten zijn net zoals bij de gewone commanditaire vennootschap onbeperkt aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap.
 • De Comm.VA moet opgericht worden bij notariële akte.
 • In tegenstelling tot de gewone commanditaire vennootschap moet de Comm.VA steeds een volledige, dubbele boekhouding voeren.
 • Er is een hoog startkapitaal vereist nl. 61.500 euro

CV (Coöperatieve Vennootschap met Beperkte of Onbeperkte Aansprakelijkheid)

De coöperatieve vennootschapheeft een veranderlijk aantal vennoten (in- en uitstappen verloopt soepel) en een veranderlijk maatschappelijk kapitaal.

Soorten: 1. CVBA of coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 2. CVOA of de coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid. We bespreken enkel de CVBA.

Voor de oprichting de oprichting van beide soorten is het minimum aantal vennoten gelijk aan drie. Het vaste gedeelte van het minimumkapitaal bedraagt € 18.550. Elk aandeel moet voor ten minste 1/4 volstort worden, met een globaal minimum van 6.200 euro.

Voordelen: Alle vennoten zijn slechts aansprakelijk in verhouding tot hun inbreng. Gemakkelijke in- en uittreding van de vennoten. De aandelen zijn op naam. Er is een beperkte overdracht van aandelen wat het familiaal karakter van de CVBA waarborgt.

Nadelen: Voor de oprichting is de tussenkomst van de notaris noodzakelijk. Boekhoudkundige en administratieve verplichtingen zijn zwaarder.

https://www.ab-consult.be/starters/beknopt-overzicht-van-de-vennootschapsvormen/

Posted in 'Zaken'

Werken met OBS Studio ...
 dec 28th, 2018      22      
bewaren Van documenten ...
 aug 26th, 2019      19      
Maak geanimeerde video’s ...
 dec 28th, 2018      30      

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geef feedback